POLÍTICA DE PRIVACITAT

caymon.net es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com pel compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per caymon.net, responsable del tractament, les dades del qual són:

 • Denominació Social: Carles Badia Selva
 • CIF / NIF / NIE: 39333956T
 • Domicili Social: P.I. Abadal, nave 1-2 08260 Súria
 • Telèfon: 600449935
 • Email: info@caymon.net

Obtenció i Tractament de Dades

caymon.net, com a Responsable del Tractament, té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al lloc web . S’obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.

Formularis de contacte/email

 • Finalitat: Donar resposta a la vostra sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.
 • Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de lusuari, que podrà revocar en qualsevol moment.
 • Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats per KOUTEN, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament.

MESURES DE SEGURIDAT

S’informa els usuaris que, a caymon.net, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades. Les dades personals que es recullen als formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de caymon.net o dels Encarregats del Tractament aquí establerts.

S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al vostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

El Lloc Web de caymon.net compta, a més amb un xifratge SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les vostres dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.

VERACITAT DE LES DADES

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de tots els conflictes o litigis que puguin resultar per la seva falsedat. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informi a caymon.net sempre que hi hagi hagut alguna modificació.

EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals. Per fer-ho, l’usuari haurà d’adreçar-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a info@caymon.net o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix al nostre Avís Legal. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix Usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L’usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar accés a les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què únicament seran conservats per caymon.net per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: caymon.net deixarà de tractar les vostres dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgueu que les vostres dades siguin tractades per una altra empresa, caymon.net us facilitarà la portabilitat de les vostres dades en format exportable.

n cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com caymon.net està manejant les vostres dades, podeu dirigir les vostres reclamacions al Responsable de Seguretat oa l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en cas d’Espanya.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal dels usuaris que usin el formulari de contacte o d’alta al butlletí seran tractades durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Per part seva, les dades de caràcter personal del Client seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

XARXES SOCIALS

caymon.net compta amb perfil a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Instagram), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris (d’ara endavant, seguidors) publicats per caymon.net.

La finalitat del tractament de dades per part de caymon.net, quan la llei no ho prohibeixi, serà informar els seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de linteressat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas caymon.net extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’usuari (per exemple, per a la realització d’un concurs).

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

caymon.net utilitza els serveis de mailing de https://mailchimp.com/en/. L’usuari accepta expressament i de forma inequívoca el seu consentiment per al tractament de les seves dades i per a la transferència internacional a aquesta/es empresa/es prestadora/s de serveis.

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats diferents de les aquí descrites. caymon.net s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la relació amb aquest.

VALIDESA

Aquesta política de privadesa i de protecció de dades ha estat redactada per EXPERTOS LOPD®, empresa de RGPD, a dia 27/03/2022 16:24, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre això en cada moment.

CONTACTE

Pol. Ind. Abadal, Nau 1
08260 Súria
Barcelona
Espanya

+34 93 869 46 89

Envían's un Email

MENÚ
b

INICI

b

BOTIGA ONLINE

b

NOSALTRES

b

PRODUCTES

b

NOTÍCIES

b

TEXMARK

b

CONTACTE